Informator dla kandydatów do Bierzmowania

KKK 1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1). Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 2).


Zgłoszenia kandydatów do końca czerwca bieżącego roku. – Pobierz kartę.

Kandydaci do bierzmowania przygotowują się przez 2 lata. Na początku rodzice zgłaszają kandydata klasy 8 Szkoły Podstawowej, należy pobrać druk, uzupełnić i dostarczyć do końca czerwca. W ciągu roku jest 8 spotkań jeden na miesiąc (bez grudnia, lipca i sierpnia). Kandydat zobowiązany jest przeżywać swoją wiarę wg zasad katolickich a jego rodzice winni go w tym wspierać i dawać dobry przykład oraz świadectwo chrześcijańskiego życia.

Sakrament bierzmowania

Zgodnie z zarządzeniem biskupa, przygotowanie do bierzmowania w naszej diecezji trwa trzy lata. Rozpoczyna się w VII klasie szkoły podstawowej i kończy się przyjęciem sakramentu w I klasie szkoły ponadpodstawowej.
Kandydaci, którzy rozpoczęli przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania, mają następujące obowiązki:
– raz w miesiącu spotkanie według przygotowanego grafiku, spotkanie w małej grupie z księdzem lub animatorem (cały grafik zamieszczony jest na stronie parafii),
– regularne uczestniczenie w podstawowych praktykach religijnych (chodzi oczywiście o Mszę św. niedzielną i nabożeństwa okresowe; jest też konieczność odnotowywania uczestnictwa w dzienniczku, który zawiera prawdy katechizmowe do zapoznania się).
– przynależność do wspólnot formacyjnych przy parafii zastępuje spotkania w grupach.
– wszelkie informacje: ks. wikariusz
Życzymy wytrwałości na drodze do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

WSKAZANIA BISKUPA DIECEZJALNEGO
1. Imię i świadek bierzmowania.
II Polski Synod Plenarny w rozdziale „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II” we wskazaniach i zaleceniach synodalnych w punkcie 113 rozporządza: „Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałości życia chrześcijańskiego.
Chrzestny powinien być świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem. Nie wyklucza się jednak wyboru osobnych świadków, zwłaszcza jeśli byliby to rodzice”.
W związku z powyższym Biskup rozporządza, aby – stosując się do zaleceń Synodu – kandydat zachował imię chrzcielne (jeśli jest to imię świętego), a świadkiem, w miarę możliwości, był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
2. Zgodnie z praktyką stosowaną od 2013 r. w sakramencie bierzmowania, podczas namaszczenia krzyżmem, uczestniczy najbliższa rodzina.


  Strona główna