Sakrament Chrztu świętego

Wszelkie formalności związane z chrztem, prosimy zgłaszać od poniedziałku do soboty po każdej Mszy św. z zakrystii.
Data chrztu:
w naszej parafii sakramentu chrztu udziela się w:
II niedzielę miesiąca kaplica godz. 13.00;
III niedzielę miesiąca kościół w Jamnie godz. 10.00.
W szczególnych przypadkach istnieje oczywiście możliwość ustalenia innego dnia.
Potrzebne dokumenty:
– akt urodzenia dziecka (może być odpis),
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub odbył się w naszej parafii, nie trzeba),
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania),
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
Nauka przed chrztem:
– rodzice i chrzestni są zobowiązani do odbycia nauki przed chrztem. Odbywa się ona w piątki przed niedzielą Eucharystią chrztu o godzinie 18:40 w kaplicy,
– jeśli data chrztu przewidziana jest na inny dzień, naukę ustala się indywidualnie.
Rodzice chrzestni:
Kto może zostać rodzicem chrzestnym ?
Na początku należy od razu stwierdzić, że nie każdy może być chrzestnym;
warto pamiętać, że najważniejszym kryterium wyboru rodziców chrzestnych nie jest: pokrewieństwo, znajomość czy przyjaźń.
Najważniejszym kryterium jest zawsze: stosunek do wiary; dobry przykład życia, godna postawa chrześcijańska;
Od kandydata na chrzestnego czy chrzestną wymaga się sakramentu bierzmowania, praktykowania wiary i odpowiedniego odniesienia do nauki Kościoła.
Kodeks Prawa Kanonicznego wymagania dla rodziców chrzestnych określa w sposób następujący:
Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
Zwróćmy szczególną uwagę na pkt. 3. Mówi się w nim o życiu zgodnym z wiarą. Wynika z niego, że rodzicem chrzestnym nie może zostać np: osoba niepraktykująca lub żyjąca w związku niesakramentalnym. Z bycia rodzicem chrzestnym wynika bowiem obowiązek pomocy rodzicom dziecka w wychowaniu go w wierze. Istotnym elementem takiego wychowania jest osobiste świadectwo życia zgodnego z wiarą.


Strona główna