Wynik postępowania inspektor nadzoru

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania
„Wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych w kościele w Jamnie wraz z dostosowaniem zabytku dla potrzeb mieszkańców” w zakresie:

 1)  nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej,

 2)  nadzoru konserwatorskiego nad wykonywanymi pracami.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza ofertowego oraz załączników nr 2 i 3 na adres jkrylik@o2.pl nie później niż do dnia 22.03.2018 r. do godz. 15:00.

Osobą uprawniania do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Jarosław Krylik tel. , 692 678 433 adres email: jkrylik@o2.pl.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 formularz oferty

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

4. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

6. Załącznik nr 5 Wzór umowy

Dokumenty:

 –  decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie nr 675.2015.K z dnia 12.11.2015r,

 –  decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Koszalin nr 548/2015 z dnia 21.12.2015r.

 –  projekt budowlany „Remont Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej, Koszalin-Jamno, ul. Szkolna 6, dz. nr 717, gm. Koszalin”,

 –  program prac i badań konserwatorskich, badań architektonicznych i archeologicznych dla Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Jamnie – ob. Koszalin, ul. Szkolna 6″

 –  opinia geotechniczna Konserwacja i restauracja Kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jamnie – ob. Koszalin, ul. Szkolna 6″

 –  inwentaryzacja Kościół Matki Bożej Różańcowej, Koszalin – Jamno, ul. Szkolna 6, nr 717, gm. Koszalin, opracowana w sierpniu 2015r.,

 –  przedmiar prac konserwatorskich elementy małej architektury i dokumentacje.

 Znajdują się pod linkiem: Zapytanie ofertowe


logotyp

Strona główna