Pytania i odpowiedzi

     
I Modyfikacja Zapytania
     
Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia pn.:

„Wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych w kościele w Jamnie wraz z dostosowaniem zabytku dla potrzeb mieszkańców”.

Zapytanie ofertowe

1. Formularz oferty

2. Wykaz usług dotyczących prac konserwatorskich w obiekcie zabytkowym

3. Wykaz usług w zakresie prac konserwacyjnych dot. tynków pobiał i polichromii w obiekcie zabytkowym

4. Wykaz usług w zakresie prac konserwacyjnych gotyckiego muru ceglanego w obiekcie zabytkowym

5. Wykaz usług dotyczących prac w zakresie konserwacji posadzki w obiekcie zabytkowym

6. Wykaz usług dotyczących prac konserwatorskich elementów drewnianych w obiekcie zabytkowym

7. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

8. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji kadry wykonawcy

9. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

10. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia

11. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków

12. Projekt umowy

Decyzja nr 548 o pozwoleniu na budowę

Decyzja nr 675.2015.K Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Kosztorys inwestroski dot. remontu

Opinia geotechniczna

Przedmiar prac konserwatorskich elementy architektury i dokumentacje

01 Nawa rzut więźby

02 Nawa więźba przekroje A-A E-E

03 Wieża rzuty 2-4 przekrój F-F

04 Wieża przekroje G-G I-I

05 Dzwonnica przekroje J-J N-N

A1-El.-płn

A1 Rzut przyziemia

A2 El. wsch

A2 Nawa przekroje A-A B-B

A3 El. płd

A3 Nawa przekroje C-C D-D

A4 El. zach

01 Sytuacja

02 El. zach. i płd.

03 El. wsch. i płn.

Jamno PB 2015.11.17

Badania konserwatorskie Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Jamnie


Strona główna