ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przygotowania, opracowania, dostawy i montażu materiałów multimedialnych dotyczących kościoła w Jamnie i kultury Jamneńskiej.

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta
  Parafia pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, ul. Włoska 81, 75-430 Koszalin
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Opracowanie merytoryczne materiałów:
  a) przygotowanie prezentacji multimedialnej o historii budowli, pożarach, rozwoju Jamna na tle Koszalina. Prezentacja uwypukli kulturę jamneńską i tradycje miejscowej ludności od czasów średniowiecznych do dziś. Prezentacja musi mieć możliwość odczytania i odsłuchania tekstu przez np. osoby niewidzące.
  Nagranie prezentacji w formie audio -video. W ramach zamówienia Wykonawca wykona 1 audiowizualną prezentację w formie filmu informacyjno-promocyjnego, trwającego minimum 120 sekund. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  a) opracowanie scenariusza filmu – Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt koncepcji kreacyjnej scenariusza filmu, do którego Zamawiający będzie mógł zgłaszać uwagi. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego odnośnie scenariusza filmu. Wykonawca przystąpi do realizacji dopiero po uzyskaniu ww. akceptacji Zamawiającego,
  b) realizowanie materiału filmowego, wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie projektu filmu, który przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w postaci 1 mastera CD/DVD,
  c) 12 plansz prezentujących badania, przebieg prac, historię obiektu i kulturą jamneńską. Tablice będą w dolnej cześć miały opis brajlem. Plansze na PCV przeznaczone do prezentacji na zewnątrz, format A1.
  d) Przygotowanie i wydruk broszury z opisem historii Jamna, w druku transparentnym z umieszczonym u dołu wydrukiem brajlowskim, ulotka dwustronna, A4 – 1000 szt.
  2. Zakup środków trwałych – sprzęt multimedialny do prezentacji. Stanowisko multimedialne na zewnątrz, które będzie wyświetlało opracowaną prezentację.
  a) Wykonawca dostarczy stend zewnętrzny ze zintegrowanym komputerem i głośnikami. Komputer klasy PC dysk: SSD minimum 100GB z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie oprogramowania infokioskowego. Sten musi być wodoszczelny i przeznaczony do całorocznej pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych.
  b) Monitor interaktywny dotykowy zabezpieczony szkłem hartowanym o następującej charakterystyce: minimum 42″ rozdzielczość minimum 1920×1080, jasność minimum 2000 CD/m2.
 3. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
  Jedynym kryterium wyboru jest cena.
 4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
  CENA 100%.
 5. Termin realizacji umowy.
  Do dnia 30.10.2018 r.
 6. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
  Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
 7. Składanie ofert:
  a) Termin złożenia oferty: do 04.10.2018 r. do godz. 11.00.
  b) Termin związania ofertą upływa po 7 dniach licząc od terminu składania ofert.
  c) Ofertę przygotowaną na formularzu stanowiącym zał. Nr 1 do zapytania, sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia prosimy przesłać na adres e-mail: jkrylik@o2.pl lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego: Parafia pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, ul. Włoska 81, 75-430 Koszalin.
  d) Składając ofertę oferent akceptuje zapisy umowy stanowiącej zał. Nr 2 do zapytania.
  e) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  f) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  g) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  h) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://parafiamatkiteresyzkalkuty.pl/
  i) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2018 o godz. 11.30 w Parafii pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie, ul. Włoska 81, 75-430 Koszalin.
 8. Zapytanie ofertowe   Załącznik 1   Załącznik 2


  Informacja o wyniku rozeznania rynku:
  Informacja o wyniku rozeznania rynku na „Przygotowanie, opracowanie, dostawę i montaż materiałów multimedialnych dotyczących kościoła w Jamnie i kultury Jamneńskiej” realizowanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

  Wynik rozeznania:
  Wybrano ofertę złożoną przez Gorek Restauro Sp. z o.o. Promocja Sp. Komandytowa, 03-289 Warszawa, ul. Ruskowy Bród 79A NIP: 524-274-91-06

  Uzasadnienie:
  Złożona oferta posiada najniższą cenę.


  Strona główna